Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  en |   eo |   fr |

Why we should learn esperanto


Ronald J. Glossop, St. Louis, Missouri, USA,

for the "Day of the School" at the Universal Congress of Esperanto, Gothenburg, Sweden, 29 July 2003

"Why should we learn Esperanto?" Of course, the answer is not the same for each person. Furthermore, there are different kinds of reasons. I want to discuss these various reasons under three headings. The three kinds of reasons are (1) the practical reasons, (2) the reasons related to expanding one’s mind, and (3) the moral reasons.

The first practical reason which I want to mention is to enjoy yourself. By means of Esperanto you can meet and become acquainted with many good-hearted, interesting, educated, clever, talented persons. You can travel to various countries throughout the world. You can participate in truly international parties. You can hear music and join in dancing the dances of many cultures. The whole planet can become your playground.

The second practical reason is to have like-minded friends (some of whom you have not even previously met) who will greet you and welcome you anywhere in the world. Sometimes they will even invite you to eat with them and stay in their homes in far-off lands. As Esperantists often say, "If you want to gain money, study English; but if you want to have friends, learn Esperanto." Undoubtedly it is a true saying that Esperantists have good friends everywhere. Beyond that, don’t forget that sometimes Esperantists even find a husband or a wife as a result of belonging to the Esperanto community.

The third practical reason for learning Esperanto, especially for children in English-speaking and Asian lands, is that Esperanto provides a good way of beginning the study of a language other than your native tongue. Various experiments show that pupils learn the rule-guided language Esperanto more rapidly than European national languages such as English and French. Furthermore, one can observe that pupils who first study Esperanto instead of more difficult languages are afterwards more eager to learn still other languages. They feel confident that they have the capability to do that. On the contrary, the study of more difficult languages like Latin and English often discourages pupils from trying to learn other languages.

Let me turn now to the second kind of reason for studying Esperanto, namely, to expand your mind in order to have a better understanding of the world. As Canadian Esperantist Dr. Stevens Norvell of Nova Scotia rightly notes, Esperanto is "a window to the world." When you are able to read and hear Esperanto, you can use it to become informed about other countries, other cultures, and other viewpoints through books, newspapers, magazines, sound-tapes, videotapes, radio and television broadcasts, web-sites, and web-messages. You can acquire information from a neutral point of view about what is happening throughout the whole world.

Furthermore, it is not only specific information which you can acquire. You will also gain a better general understanding of the world. You will no longer be so tied by language to one small region of the Earth and the viewpoint of that language or cultural community. You can become acquainted with the whole human community.

The third kind of reason to learn Esperanto is for me personally the most important. It is the moral reason, and it has two sides.

First, you can have a relationship with other persons throughout the world on the basis of equality and justice because you are using the world-wide neutral language Esperanto instead of your own national language. You will not require others to use your language, and they will not require you to use their language. Consequently there exists a feeling of equality and justice between you and others.

The second aspect of the moral kind of reason for learning Esperanto is the fact that, as an Esperantist, you are helping to create an evolving harmonious global community. Through Esperanto you become part of an important historical movement which promotes a sense of solidarity among all humans. Esperanto is not only a language. We Esperantists constitute a totally new kind of universal community based on the use of our global language. We together are now moving beyond the inter-nationalism of the twentieth century to the globalism of the twenty-first century. Nevertheless, at the same time we are helping to conserve the many national languages in the various parts of the world, thus preserving linguistic diversity.

Undoubtedly there are other reasons for learning Esperanto which I have not mentioned. The situations and motives of humans are very diverse. Neverthe-less I hope that the ideas which I have presented here will help you to persuade others that they should learn Esperanto and become members of our evolving global community.


Kial oni devus lerni Esperanto ?


Ronald J. Glossop, Sankta-Luizo, Misurio, Usono, autoro de la libro "Confronting War" — 4-a eldono — por la "Tago de la Lernejo" ĉe la Universala Kongreso de Esperanto, Gotenburgo, Svedio, 29 July 2003

"Kial oni devus lerni Esperanton ?" Kompreneble, la respondo ne estas la sama por ĉiu persono. Plue estas diversaj specoj de kialoj. Mi volas diskuti kun vi kelkajn el ili en tri kategorioj. Tiuj tri specoj de kialoj estas (1) la praktikaj kialoj, (2) la mens-pligrandigaj kialoj, kaj (3) la moralaj kialoj.

La unua praktika kialo, kiun mi volas mencii, estas por amuzi vin. Per Esperanto vi povas renkonti kaj konatiĝi kun multaj bonkoraj, interesaj, kleraj, lertaj, talentaj personoj, vojaĝi al diversaj landoj tra la tuta mondo, ĝui vere internaciajn festojn, kaj auskulti muzikon kaj danci dancojn de multaj kulturoj. La tuta planedo povas iĝi via ludejo.

La dua praktika kialo estas por havi konatajn (kaj eĉ ĝis nun nekonatajn) samideanajn amikojn, kiuj salutos kaj bonvenigos vin ie ajn en la mondo. Kelkfoje ili eĉ invitos vin manĝi kaj resti en siaj domoj en foraj landoj. Kiel Esperantistoj ofte diras, "Se vi volus gajni monon, studu la anglan ; sed se vi volus havi amikojn, lernu Esperanton." Sendube estas vera aforismo, ke Esperantistoj havas bonajn amikojn ĉie. Preter tio, ne forgesu, ke kelkfoje Esperantistoj eĉ trovas edzon au edzinon, ĉar ili estas parto de la Esperanta komunumo.

La tria praktika kialo lerni Esperanton, speciale por infanoj en anglaparolantaj kaj Aziaj landoj, estas, ke Esperanto provizas bonan manieron komenci la studon de alia lingvo krom la denaska lingvo. Diversaj eksperimentoj montras, ke lernantoj povas pli rapide lerni la lauregulan lingvon Esperanton ol Europajn naciajn lingvojn kiel la anglan kaj la francan. Plue oni povas observi, ke lernantoj, kiuj unue studas Esperanton anstatau pli malfacilajn lingvojn, poste pli avide lernas aliajn lingvojn. Ili sentas, ke ili havas la kapablon fari tion. Male, la studado de pli malfacilaj lingvoj tiel la latina kaj la angla ofte malkuraĝigas la lernantojn provi lerni aliajn lingvojn.

Nun mi turniĝu al la dua speco de kialo studi Esperanton, nome, por pligrandigi vian menson per pli bona kompreno de la mondo. Kiel bone diras Kanada Esperantisto Doktoro Stevens Norvell el Nov-Skotio, Esperanto estas "fenestro al la mondo." Kiam oni kapablas legi kaj audi nian lingvon, oni povas informiĝi pri aliaj landoj, aliaj kulturoj, kaj aliaj vidpunktoj per libroj, ĵurnaloj, revuoj, sonbendoj, vidbendoj, radiaj kaj televidaj elsendoj, retejoj, kaj ret-mesaĝoj. Oni povas informiĝi el neutrala vidpunkto pri kio okazas tra la tuta mondo.

Plue ne estas nur specifaj informoj, kiujn vi povas ekscii. Oni gajnas ankau pli bonan mondkoncepton ĝenerale. Oni ne plu estos tiel ligita per lingvo al malgranda parto de la Tero kaj la vidpunktoj de tiu lingva au kultura komunumo. Oni konatiĝas kun la tuta homa komunumo.

La tria speco de kialo lerni Esperanton estas por mi la plej grava. Ĝi estas la morala kialo, kaj ĝi havas du flankojn.

Unue, oni povas havi rilaton kun aliaj personoj tra la tuta mondo sur bazo de egaleco kaj justeco ĉar oni uzas tutteran neutralan lingvon anstatau la propran nacian lingvon. Vi ne postulos ke aliuloj uzu vian lingvon, kaj ili ne postulos, ke vi uzu ilian lingvon. Sekve ekzistas sento de egaleco kaj justeco inter vi kaj aliuloj.

La dua aspekto de la morala speco de kialo lerni Esperanton estas la fakto, ke, kiel Esperantisto, oni helpas krei evoluantan harmonian tutmondan komunumon. Per Esperanto oni iĝas parto de tre grava historia movado, kiu antauenigas la solidarecon inter ĉiuj homoj. Esperanto ne estas nur lingvo. Ni Esperantistoj konstituas tute novan specon de universala komunumo bazita sur la uzo de nia tutmonda lingvo. Ni nun kune moviĝas preter la inter-naciismo de la dudeka jarcento al la tutmondismo de la dudek-unua jarcento. Tamen ni samtempe helpas konservi la multajn naciajn lingvojn en la diversaj mondpartoj ; tiel ni konservas la lingvan diversecon.

Sendube estas aliaj kialoj lerni Esperanton, kiujn mi ne menciis. La situacioj kaj motivoj de homoj estas tre diversaj. Tamen mi esperas, ke la ideoj, kiujn mi presentis ĉi tie, helpos vin persvadi aliulojn, ke ili devus lerni Esperanton kaj aliĝi al nia evoluanta tutmonda komunumo.Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs