Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  en |   eo |   es |   fr |

The Great Dictator


"In the age of advanced technology, spiritual devastation is more likely to come from an enemy with a smiling face than from one whose countenance exudes suspicion and hate."

"A une époque de technologie avancée, le plus grand danger pour les idées, la culture et l’esprit risque davantage de venir d’un ennemi au visage souriant que d’un adversaire inspirant la terreur et la haine."

"En epoko de progresinta teknologio, la plej granda danĝero por la ideoj, la kulturo kaj la spirito riskas pli veni de malamiko kun ridetanta vizaĝo ol de kontraŭulo inspiranta teroron kaj malamon."

Aldous HUXLEY, 1931

Hope... I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone
- if possible - Jew, Gentile - black men - white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness - not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone.
The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men’s souls - has barricaded the world with hate - has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical; our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.
The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these things cries out for the goodness in man - cries out for universal brotherhood - for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world - millions of despairing men, women, and little children - victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say: ’Do not despair.’ The misery that has come upon us is but the passing of greed - the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.
Soldiers! Don’t give yourselves to these brutes - who despise you - enslave you - who regiment your lives - tell you what to do - what to think and what to feel! Who drill you - diet you - treat you like cattle and use you as cannon fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men - machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are men! With the love of humanity in your hearts! Don’t hate! Only the unloved hate - the unloved and the unnatural!
Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty!
In the seventeenth chapter of St. Luke, it is written that the kingdom of God is within man- not one man nor a group of men, but in ALL men!
In you!
You, the people, have the power - the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful - to make this life a wonderful adventure. Then - in the name of democracy - let us use that power - let us all unite. Let us fight for a new world - a decent world that will give men a chance to work - that will give youth a future and old age a security.
By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfil that promise. They never will! Dictators free themselves but they enslave the people. Now let us fight to free the world - to do away with national barriers - to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason - a world where science and progress will lead to the happiness of us all. Soldiers, in the name of democracy, let us unite!
Hannah, can you hear me? Wherever you are, look up! Look up, Hannah! The clouds are lifting! The sun is breaking through! We are coming out of the darkness into the light! We are coming into a new world - a kindlier world, where men will rise above their greed, their hate and their brutality. Look up, Hannah! The soul of man has been given wings and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow- into the light of hope. Look up, Hannah! Look up!


La diktatoro


"In the age of advanced technology, spiritual devastation is more likely to come from an enemy with a smiling face than from one whose countenance exudes suspicion and hate."

"A une époque de technologie avancée, le plus grand danger pour les idées, la culture et l’esprit risque davantage de venir d’un ennemi au visage souriant que d’un adversaire inspirant la terreur et la haine."

"En epoko de progresinta teknologio, la plej granda danĝero por la ideoj, la kulturo kaj la spirito riskas pli veni de malamiko kun ridetanta vizaĝo ol de kontraŭulo inspiranta teroron kaj malamon."

Aldous HUXLEY, 1931

Espero...
Mi pardonpetas,
sed mi ne deziras esti imperiestro.
Tio ne estas mia afero.
Mi volas neniun direkti aŭ konkeri.
Mi dezirus laŭble al ĉiuj helpi :
al judoj, nehebreoj, blankuloj kaj nigruloj.
Ni ĉiuj emas al reciproka interhelpo.
Tiaj estas homoj.
Ni ĉiuj deziras vivi per alies feliĉo,
ne per alies mizero.
Ni ne deziras reciprokan malamon
kaj malestimon.
En ĉi tiu mondo estas loko por ĉiuj
kaj la tero estas riĉa
kaj povas ĉiujn provizi.
La vivo povas esti
libera kaj bela,
sed ni perdis la vojon.
Avideco venenis la homan koron,
per malamo barikadis la mondon,
puŝis nin al mizero
kaj sangoverŝado.
Ni krekigis rapidecon
sed enfermis nin mem en maŝinaro
kiu donas abundon
sed kiu lasas nin nekontentaj
Nia scio igis nin cinikaj,
nian spiriton malfacila kaj nebonkora.
Tro multe ni pensas,
tro malmulte ni sentas.
Pli ol maŝinaro
ni bezonas homecon.
Pli ol spirito
ni bezonas bonkorecon kaj afablecon.
Sen tiuj kvalitoj,
vivo fariĝos violenta kaj ĉio estos perdita.
Aviado kaj radio pliproksimigis nin.
La naturo mem de tiuj inventaĵoj
vokas al homa boneco,
vokas al universala frateco,
al la unueco de ĉiuj el ni.
Jam nun,
mia voĉo tutmonde atingas milionojn
da senesperaj viroj, virinoj
kaj etaj infanoj,
viktimoj de sistemo
kiu torturas
kaj enkarcerigas senkulpulojn.
Al tiuj, kiuj povas min aŭdi, mi diras :
"Ne malesperu !".
Nia nuna malfeliĉo estas rezulto de avideco
kaj malmildeco
de tiuj kiuj timegas la vojon al la progreso de la homaro.
Malaperos malamo,
mortos la diktatoroj,
kaj regpotenco deprenita de la popolo
revenos al la popolo.
Kiel longe homoj scipovos morti,
same vivos libereco.

Soldatoj !
Ne donu vin al brutuloj, al minoritato
kiu malestimas vin - sklavigas vin -
kaj trudas al vi siajn far- , pens- kaj sent-manieron
kiel al bestoj,
kiel al kanonkarno.
Ne donu vin al ĉi tiuj nenaturaj viroj, maŝino-viroj,
kun maŝino-mensoj kaj maŝino-koroj.
Vi ne estas maŝinoj.
Vi ne estas bovoj.
Vi estas homoj.
En viaj koroj estas la amo al homeco.
Malamon vi ne havas .
Nur malamon al malamo.
Nur al tio kontraŭama
kaj kontraŭnatura.
Soldatoj !
Ne batalu por sklaveco,
batalu por libereco.
En la Evangelio de sankta Luko
estas skribite :
La reĝolando de Dio
troviĝas en la homo ».
Ne en ununura homo,
sed en homgrupo,
sed en ĈIUJ homoj !

Vi, la homoj, posedas povon,
la povon krei maŝinojn.
La povon krei feliĉon !
Vi, la homoj, havas la povon
estigi la vivon bela kaj libera,
la povon fari el tiu vivo mirindan aventuron.
En la nomo de Demokratio, ni uzu tiun povon.
Necesas ke ni unuiĝu, necesas ke ni batalu por nova mondo,
por homeca mondo kiu alportos al ĉiu la eblecon labori,
estonton al la junularo,
kaj sekurecon al la maljunularo.

Ĉion promesis al vi tiuj brutuloj,
por ke vi havigu al ili la povon :
ili mensogis.
Ili ne plenumis siajn mirindajn promesojn :
neniam ili faros tion.
Diktatoroj liberiĝas
per akiro de la povo sed sklavigas la popolon.
Nu, ni batalu por la realigo de ĉiuj iliaj promesoj.
Ni batalu por liberigi la mondon,
por faligi la naciajn kaj rasajn barojn,
or forpuŝi avidemon,
malamon, netoloremon.
Necesas batali por konstrui mondon de racio
en kiu scienco kaj progreso
kondukos ĉiujn homojn al feliĉo.
Soldatoj, ni unuiĝu je la nomo de demokratio !

Hannah, ĉu ci povas aŭdi min ?
Kie ajn ci estas, rigardu supren, Hannah !
La nuboj disŝiriĝas.
Aperas la suno.
El mallumo ni eliras por trovi la lumon.
Ni eniras novan pli bonan mondon
kie la homoj venkos sian monavidecon,
sian malamon
kaj sian brutecon (kruelecon ?).
Rigardu supren, Hannah !
La homa animo ricevis flugilojn
kaj komencis ekflugi.
Ĝi ekflugas al la ĉielarko,
al la lumo de l’espero.
Rigardu supren, Hannah !
Rigardu supren !Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs