Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  en |   eo |   fr |   it |   ja |   ko |

Message of Solidarity from Hiroshima for the International Women’s Day, 2006


In the name of the meeting for the International Women’s Day 2006 in Hiroshima, we send to all of you our heartfelt salutation of friendship. In this year, we have the 60th anniversary of the Japanese Constitution, who’s 9th and 24th articles strongly support the steps of women toward a peaceful society. We will have on the 4th of March a meeting for the International Women’s Day. At the meeting, we will watch the documentary film "Gift of Beate" whichis about the post-war life of Japanese women and Beate Sirota Gordon, a woman from the US who worked for the adoption of articles 14 and 24, and we will have a speech about the Japanese Constitution and women.

Even now, war still persists in the world, and we fear that now in Japan there is a social movement to change article 9 so that Japan could engage in war. In war, one neglects the foremost human rights of defenseless people, women, children, and the old. We, the women of Hiroshima, again learn the articles of the Constitution and wish to work together for peace and human rights of women in the world. Let women extend and hold hands across the walls of religion, nationality, and culture for the construction of peace in the 21st century.

Ms Nobumasa Tieko, the representative of the Committee for the International Women’s Day 2006 and municipality of Hiroshima. With the organizations of [long list of participating organizations]

The 9th article of the Japanese Constitution. The Japanese People, sincerely desiring international peace based on justice and order, for all time reject both war, as a function of govermental power, and threat of armed force or use of armed force as the means of solving international conflict. To achieve the goal of the previous paragraph, it will neve have land, sea, or air forces or other army units. We do not recognize the right of warfare in the country.

The 24th article of the Japanese Constitution. Marriage shall consist only through the mutual consent of a man and a woman, which will be held as a reciprocal cooperative on the basis of equal rights for husband and wife. Concerning the choice of husband or of wife, rights of property, inheritance, choice of lodging, divorce, and also the other things related to marriage and family, laws will be made on the basis of individual dignity and the essential equality of both sexes.

Send response to : s-ino OSIOKA Taeko. Mail : osioka@mail.goo.ne.jp


Solidareca Mesaĝo el Hiroŝimo por la Internacia Virina Tago 2006


Mesaĝo el Hiroŝimo :

En la nomo de la Komitato por la Virina Tago de UN, 2006, 23 virinaj organizoj de la gubernio Hiroŝimo, kaj la municipo de Hiroŝimo, sendas solidarecan mesaĝon al vi tutmonde, nur pere de esperantistoj en la mondo. Komisiite de la Komitato same kiel lastaj jaroj, mi petas kunlaboron de esperantistoj :

Traduki la mesaĝon en vian nacian lingvon. Kaj ĝin transdoni al virina grupo, aŭ organizo, aŭ al persono, kaj de ĝi ricevi respondan mesaĝon ĝefe pri pensoj aŭ opinio pri la artikoloj 9-a kaj 24-a de la Japana Konstitucio. Kaj, traduki en Esperanton lime en A-4a formato, ne per dosiero, sed kiel tekston rete sendi al mi. Responda mesaĝo de persono havu noton pri nomo, aĝo, sekso, profesio kaj loĝloko, lando. Ĉiujn respondojn ni presos ĝis la 20a de februaro, prezentos en la kunveno de la Tago.

Jen, la mesaĝo de la Komitato :


Solidareca Mesaĝo el Hiroŝimo por la Internacia Virina Tago 2006

En la nomo de Komitato por la Internacia Virina Tago 2006 en Hiroŝimo ni sendas al vi ĉiuj elkore amikecan saluton. En ĉi jaro ni havas 60jaran datrevenon de la Japana Konstitucio, kies 9-a kaj 24-a artikoloj forte tenis paŝojn de aktivaj virinoj por paca socio. Ni havos la 4an de marto kunvenon por Internacia Virina Tago. En la kunveno ni spektos dokumentfilmon "Donaco de Beate" pri postmilita vivo de japanaj virinoj kaj usonanino Beate Sirota Gordon, kiu prilaboris por la artikoloj 14-a kaj 24-a, kaj ni havos prelegon pri la "Japana Konstitucio kaj virinoj".

Ankoraŭ nun daŭras milito en la mondo, kie ni timas, ke nun en Japanio fortiĝas socia movo ŝanĝi aparte la artikolon 9-an, por ke Japanio povu militi. En milito oni neglektas unue homajn rajtojn de malfortaj homoj, virinoj, infanoj kaj maljunuloj. Ni virinoj en Hiroŝimo denove lernas la artikolojn de la Konstitucio, kaj deziras kune labori por paco kaj homaj rajtoj de virinoj en la mondo. Ni virinoj man-en-mane tenu reciproke trans muroj de religio, nacieco kaj kulturo por konstruo de paco en la 21a jarcento.

S-ino Nobumasa tieko, la reprezentanto de la Komitato por Internacia Virina Tago 2006, kaj Municipo Hiroŝimo. Kun organizoj de Socia Partopreno de Virinoj/de Japana Virina Konferenco 2007/Semipalatinsk Projekto/de Lokaj Virinaj Organizoj/WE-Palaco/de Internacia Virina Jaro de UN/Kina Karavano/Novjapana Virina Asocio/de Telekomunika Industrio/Japana Medicinisto/de Bonfarto de Familio sen Patro(gubernia kaj urba)/de Patrino por Bonaj Libroj/de Urbaj Oficistoj/ de Patrinoj(gubernia kaj urba)/de Virinaj Organizoj/de Komercisto/Virina Demokrata Klubo(rekonstruita)/Savu Irakan Infanon/de Urbaj Instruistoj/ YWCA de Hiroŝimo/de Municipaj Oficistoj.

La 9-a Artikolo de Japana Konstitucio. La Japana Popolo, sincere dezirante internacian pacon bazitan sur justeco kaj ordo, por ĉiam rezignas kaj militon, kio estas ekfunkcio de regnopotencoj, kaj minacon per armita forto aŭ uzon de armita forto, kiel rimedon por solvi internacian konflikton. Por realigi la celon de la antaŭa paragrafo ĝi neniam tenas landan, maran kaj aeran fortojn kaj ankaŭ aliajn militfortojn. Ni ne agnoskas la rajton de militado de la regno.

La 24-a Artikolo de Japana Konstitucio. Geedzeco konsistu nur el reciproka konsento de viro kaj virino, kaj estu tenata per reciproka kunhelpo sur la bazo de agalaj rajtoj de edzo kaj edzino. Koncerne al elektado de edzo aŭ de edzino, rajtoj pri propraĵoj, heredado, elektado de loĝejo, eksedziĝo, kaj ankaŭ al aliaj aferoj rilataj al geedzeco kaj familio, leĝoj estu farataj de la starpunkto de individua digno kaj la esenca egaleco de ambaŭ seksoj.


Respondan mesaĝon al : s-ino OSIOKA Taeko ; rete : osioka@mail.goo.ne.jp

===

Komplementa noto. HM

Jam tre malnova afero estas la ligiteco de Esperanto, lingvo portanta la ideon de justeco, kun la emancipado de la virinoj. Ĵus antaŭ ol morti, Eliza Orzeszkowa (1841-1910) ricevis de Zamenhof la Esperanto-tradukon de sia romano "Marta". En ĝi ŝi pritraktis la vivkondiĉojn de virino falinta en senhelpeco post la forpaso de sia edzo. Per tio, tra la pola verkistino, kiu metis sian talenton serve al la komprenigo de la problemoj de la virinoj, de la judoj kaj de la servutuloj por tiel antaŭenigi iliajn rajtojn, Zamenhof bele omaĝis al ĉiuj viktimoj de maljusteco. La Esperanto-traduko de la romano vekis viglan intereson en Svedio, kie ĝi stimulis la virinan movadon. Ĝi poste atingis Ĉinion, kie aperis du ĉinlingvaj tradukoj, kaj Japanion, kie, per sia konsciiga rolo, ĝi alportis fortan subtenon al emancipado de la tieaj virinoj.

Sub la titolo "Portraits de femmes sans frontières" (Portretoj de senlandlimaj virinoj), la ttt-ejo de SAT-Amikaro prezentas (bedaŭrinde nur en la franca) virinojn kiuj, ekde la patrino, edzino kaj filinoj de Dro Zamenhof, ludis/as gravan rolon en la historio de Esperanto. Alia dulingva artikolo aperas sub la titolo "http://satamikarohm.free.fr/article...) . Menciindas ke SAT eldonis du aparte legindajn librojn : "Vualo de l’silento" (Ĝura) kaj "Vivbruligita" (Suad). Ili pritraktas pli precize la vivkondiĉojn de virinoj en landoj kie okazas sinistraj interpretado kaj devojiĝo de la islama religio. Raporto de la jaro 2002 pri antaŭa Virina Tago de Hiroŝimo aperis dulingve. Tiam, dank’ al Esperanto, la organizantinoj ricevis 31 mesaĝojn el 21 landoj. En 2006, pro la rapideco laŭ kiu disvastiĝas Esperanto, tre certe eblas fari nekompareble pli bone ! Estas konsilinde pritrakti tiun aferon ankaŭ kadre de la Esperanto-kursoj por instigi la gelernantojn al praktika uzo de Esperanto por aparte grava solidareca agado. Bonvolu larĝskale diskonigi tiun alvokon ĝis la limoj de via imagkapablo kadre de virinaj organizoj, en la virina gazetaro, kaj ankaŭ individue, ktp. Estas preferinde skribi tre koncize, sed klare kaj trafe : oni pensu pri tiuj kiuj havos la pezan taskon pretigi tradukon de tiom multe da mesaĝoj en malmulte da tempo. Ne forgesu la limdaton : 20an de februaro 2006.

— -

GAZETARA SERVO DE SAT-AMIKARO

SERVICE DE PRESSE DE SAT-AMIKARO

Inscription et désinscription sur simple demande

Enskribiĝo kaj malenskribiĝo laŭ simpla peto.

Rédacteur /Redaktanto : Henri Masson

Kontraŭspama retadreso / Adresse antipourriel : (Forigu la signon "#" / Supprimez le signe "#")Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs